IED-seminar

IED-seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen.
Nye europeiske utslippskrav ved avfallsbehandling

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er et rammeverk for å fastsette felles europeiske krav til utslippsgrenser, miljøovervåkning, etc. for ulike bransjer. Dette gjøres gjennom utarbeidelse av såkalte BREF-dokumenter (Best available technique Refrerence Documents). Disse dokumentene inneholder BAT-konklusjoner, som er juridisk bindende for medlemslandene og som gir sterke føringer på kravene som gis i nasjonale utslippstillatelser etter forurensningsloven.

Nye BAT-konklusjoner om avfallsbehandling ble vedtatt i august 2018. De gjøres gjeldende i Norge innen august 2022. Både avfalls- og gjenvinningsanlegg som reguleres av Miljødirektoratet og av fylkesmannen kan omfattes av de nye kravene. Det er gjerne behandlingskapasitet i tonn, som avgjør om virksomheten er omfattet av BAT-konklusjonene. For å finne ut om din virksomhet er omfattet av industriutslippsdirektivet kan du gå inn i forurensingsforskriften kap. 36 vedlegg 1 

Seminar 8. mai

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer et seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (IED). Seminaret er gratis og finner sted hos Norsk Industri på Majorstuen 08. mai 2019. Programmet er under utarbeidelse. Frist for påmelding er 20. april.

> Meld deg på her

Hensikten med seminaret er å informere om nye europeiske krav som vil tas inn i bedriftenes tillatelser, belyse miljørelevante problemstillinger, og være en arena for dialog mellom miljømyndighetene og bedrifter med tillatelse. 

Det er begrenset med plasser på seminaret. Vi oppfordrer bedriftene vil å sende de personene som vil bli direkte involvert i prosesser med revisjon av utslippstillatelser. Dersom antallet påmeldte overstiger antallet plasser vil det gjøres en prioritering på bakgrunn av bedriftenes størrelse og antallet anlegg som omfattes av EU-direktivet.

Det gjøres oppmerksom på at seminaret ikke omhandler BAT-konklusjoner og utslippskrav for avfallsforbrenningsanlegg. Årsaken til dette er at det er andre pågående EU-prosesser for å utarbeide nye utslippskrav til forbrenningsanleggene.

MELD PÅ HER