NFFAs kursportal

Om NFFAs grunnkurs farlig avfall og radioaktivt avfall

NFFAs grunnkurs farlig avfall er stammen i vårt kurstilbud. Kurset er oppdatert i forhold til gjeldende lover og forskrifter, og eventuelle kommende regelverksendringer blir omtalt. Ikke minst viktig: Kurset - med sine tre ulike moduler - underbygger de krav myndighetene gjennom forskriftene setter til dokumentert kompetanse.

Kursinnholdet hensyntar også gjeldende praksis, erfaring og spesielle problemstillinger våre medlemmer melder til oss. I vår kursutvikling nyttiggjøres den fordel NFFA som bransjeorganisasjon har: Løpende kontakt med myndighetene og daglige innspill fra medlemmene. Vi har ingen kommersielle ambisjoner med vår kursvirksomhet - kun vedlikeholde og videreutvikle våre medlemmers kompetanse. 

NFFAs grunnkurs i farlig avfall kan gjennomføres med tre ulike moduler tilpasset medlemmenes behov og bransjens kompetansekrav:

NFFAs grunnkurs 1, farlig avfall (og radioaktivt avfall) fra bygg/anlegg, næring/industri, kommuner/husholdning

  • Håndtering, deklarering og forberedelse til transport
  • Underbygger kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven og Internkontrollforskriften

NFFAs grunnkurs 2, farlig avfall (og radioaktivt avfall) fra offshoresektoren

  • Håndtering, deklarering og forberedelse til transport
  • Underbygger kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven og Internkontrollforskriften

NFFAs grunnkurs 3, transport av farlig avfall og radioaktivt avfall

  • Håndtering, deklarering og ervervsmessig transport  
  • Underbygger kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven, Internkontrollforskriften og Landtransportforskriften 

Modulene gjennomføres enkeltvis eller som kombinasjonskurs tilpasset medlemmenes behov. Henvend deg til NFFAs sekretariat og få oppdatert informasjon! Følg med på NFFAs aktivitetskalender på dette nettstedet.

Bransjeordning for virksomheter innen farlig avfallsområdet. Forbeholdt NFFAs medlemmer. Tilfører kompetanse, deler erfaringer, overvåker viktige områder. Sekretariat og kompetansepool som bistår medlemmene.

NFFA har en rekke arrangementer og tiltak som medvirker til å bygge kompetanse og profesjonalitet for medlemmene våre.